สารจากผู้อำนวยการ


        วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เปิดสอนประเภทช่างอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2525 และได้ผลิตบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติ ในด้านอุตสาหกรรมมาแล้วหลายรุ่น เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นอย่างมากที่ได้ร่วมกันพัฒนาให้วิทยาลัยเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

        ลูกศิษย์ที่รักยิ่งทุกคน หากเราจะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เราต้องเป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ที่นอกเหนือจากทักษะในด้านช่างที่เราเล่าเรียนมา สำหรับการที่เรามาเรียนในสถานศึกษา ที่มีการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก กฎระเบียบปฏิบัติทั้งครู บุคลากรและนักศึกษา จึงมีความจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของทุกคนในวิทยาลัย

        ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาศึกษาที่วิทยาลัยของเรา ตลอดจนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย ขอบใจนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและอยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัย ผู้บริหาร ครูทุกคนจะตั้งใจให้ความรู้และอบรม ให้นักศึกษาทุกคนเป็นคนดีมีคุณภาพในสังคมให้ได้ดั่งคำขวัญที่ว่า “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ” และในโอกาสนี้ ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้จงมีความสุข สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามความมุ่งมั่นทุกประการ

หลักสูตร


มีเครื่องมือที่ทันสมัย เอาใจใส่และสอนดี เรียนช่างต้องที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา