กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจ อิสลามและพุทธ


วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับทุกศาสนา  โดยได้มีการจัดจกรรมกล่อมเกลาจิตใจให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย โดยได้เชิญวิทยากรมาบรรยายทังศาสนาอิสลาม และศานาพุทธ